Founder & Senior Pastor:

Faron & Joy

Founder and Senior Pastor Faron Tyree with his wife, Joy